Principy

 • Anonymita - u uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje.
 • Bezplatnost - služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Dostupnost - služby jsou klientům poskytovány kdykoli během pracovní doby. Není potřeba předchozího dojednání ani doporučení odborníka.
 • Dobrovolnost - účast uživatele v programu je dobrovolná, o jeho využití a průběhu se uživatel rozhoduje se znalostí podmínek, práv a povinností.
 • Otevřenost - uživatelé služby se mohou aktivně podílet na tvorbě a nastavení služeb, hodnotit užitečnost a efektivitu služby, vyjadřovat se k problémům.
 • Respekt - respektujeme možnosti a schopnosti každého uživatele služby, který se sám rozhoduje, jaké služby využije.
 • Individuální přístup - služby vycházejí vstříc individuální potřebě uživatele, je brán ohled na jeho aktuální životní situaci.
 • Odbornost a spolupráce - služby jsou poskytovány personálem s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Rovnost - zařízení a služby jsou veřejně přístupné bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav.
 • Nízkoprahovost - služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku, při minimalizaci vstupních podmínek
 • Důvěrnost - veškeré jmenovité údaje o uživateli služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu.